Πρόκειται για θέσεις εργατοτεχνικού προσωπικού για την κάλυψη πρόσκαιρων, εποχικών και κατεπειγουσών αναγκών.

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για απασχόληση μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ άτομο τον μήνα, εργατοτεχνικό προσωπικό, για την κάλυψη πρόσκαιρων, εποχικών και κατεπειγουσών αναγκών, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2016 έως και την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016.

Ο συνολικός αριθμός των απασχολουμένων θα είναι έως δέκα πέντε (15) άτομα ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

Η παρούσα πρόσκληση αφορά τον μήνα Σεπτέμβριο 2016

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

  1. Αίτηση
  2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
  3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (δίνεται από την Υπηρεσία)
  4. Υπεύθυνη δήλωση «περί μη καταδίκης» (δίνεται από την Υπηρεσία)
Φορέας ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Τύπος Πράξης Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισμό ή επιλογή στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού
Σχετικά Αρχεία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Νομός/Νομοί Νομός Αττικής (Δυτικής Αττικής)
Έντυπα ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 4